La Torre dels Escipions

L'anomenada Torre dels Escipions està situada a uns cinc quilòmetres i mig al nord-est de Tarragona, al costat de l’antiga Via Augusta, el traçat de la qual coincideix aproximadament, en aquest sector, amb el de l’actual carretera N-340 (km 1169).

És un exemple típic de monument funerari romà en forma de torre. Han estat descobertes altres restes de monuments similars en diferents llocs del Camp de Tarragona (Alcover i Vilallonga) i a les zones de necròpolis de la mateixa ciutat de Tàrraco, però amb un estat de conservació molt més deficient. La Torre dels Escipions va ser bastida amb carreus de lumaquel·la, trets d'una pedrera pròxima al monument. La planta és gairebé quadrada, amb una base de 4,47 per 4,72 m. Consta de tres cossos superposats, que van minvant de baix a dalt. L'estudi dels paral·lels coneguts fa que hom suposi que la Torre dels Escipions estava rematada per una coberta de forma piramidal, avui totalment perduda (l’alçada conservada es de 9,17 m, aproximadament).

El tercer cos presenta, a la cara principal, les restes d'un baix relleu força malmès amb una representació molt senzilla (en un relleu molt baix i sense detalls anatòmics) de dues figures que podrien correspondre als retrats dels personatges enterrats en el monument. A l’interior d'aquest cos hi havia originalment la cambra funerària que guardava les cendres dels difunts (la torre va ser buidada totalment i no queden restes de les estructures interiors).

El cos central és el més interessant, ja que conserva –més o menys malmeses– una inscripció llatina en tabula ansata i dues figures en alt relleu. La deficient conservació de la inscripció fa molt difícil la seva lectura i –sobretot– la seva interpretació, tot i que no amaga el seu caràcter sepulcral. Les dues figures són sengles i simètriques representacions d'Atis, una divinitat funerària romana d'origen frigi. Una vella interpretació errònia, de procedència erudita i amb ampli ressò popular, ha volgut veure en aquestes dues figures les representacions dels germans Escipió, morts a Hispània (però lluny de Tàrraco) durant la Segona Guerra Púnica. Els estudis arqueològics que s'han dut a terme sobre les característiques de l’edifici i dels seus elements ornamentals porten a datar-ne la construcció al primer terç del segle I dC. El monument va ser probablement reutilitzat a l’època medieval com a torre de guaita.

Fotos 1 2 3

Monument funerari turriforme, conegut com Torre dels Escipions.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr